Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Kontrola sieci kanalizacyjnej- nielegalne podłączenia ścieków opadowych


Szanowni Państwo,

Nasilające się w ostatnim okresie nawałnice, gwałtowne  opady deszczu powodują w naszej Gminie duże nieprawidłowości w działaniu urządzeń kanalizacyjnych, co skutkuje  wylewaniem się ścieków ze studzienek oraz podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. W ostatni weekend gwałtowna burza i opady deszczu spowodowała  awarie i wylewanie się ścieków ze studzienek w Brudzeniu Dużym. Niezbędna była pomoc zarówno Straży Pożarnej, jak i firmy zewnętrznej, która wypompowywała ścieki z przepełnionych studzienek. Opisane powyżej zdarzenia wynikają nie tylko ze zjawisk atmosferycznych, ale również z zakazanych działań polegających na wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym Gminne  Przedsiębiorstwo Komunalne w Brudzeniu Dużym Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie  art. 9.ust.1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 2028 z) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł.

Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych nie jest w stanie ich odebrać, co skutkuje: wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych, lokalnymi podtopieniami, a w wielu przypadkach podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. Podnosi to również koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych, w tym przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej, co przekłada się na cenę odbioru ścieków sanitarnych dla wszystkich odbiorców.

Działając na podstawie przedmiotowej ustawy, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w najbliższym czasie rozpocznie na terenie Gminy Brudzeń Duży regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, drenaże itp.).

Zwracamy się do wszystkich naszych odbiorców o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.09.2022 r.  Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i braku ich usunięcia w wyznaczonym przez Spółkę terminie, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. będzie zmuszone wypowiedzieć umowę na odbiór ścieków lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. Z poważaniem Anna Borkowska – Prezes Zarządu.

Poniżej wzór legitymacji służbowej pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Brudzeniu Dużym Sp. z o.o.:

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2023 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl