Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Zadymianie kanalizacji w celu wykrycia nieprawidłowości


Szanowni Państwo,

Komunikatem  w miesiącu sierpniu br. zwracaliśmy  się do Państwa z prośbą o sprawdzenie poprawności wykonania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie swoich posesji  i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania o jak najszybsze ich  usunięcie  w terminie do dnia 15.09.2022r. Informowaliśmy również  o planowanych kontrolach mających na celu wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej na podstawie zapisów ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U.2020,poz.2028).

W związku z powyższym w miesiącu  październiku Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.  rozpoczęło  akcję „zadymiania” sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bądkowo Kościelne, Brudzeń Duży oraz Siecień.

Powyższa akcja  ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy, oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej wykonano za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku

Po ujawnieniu takiej nieprawidłowości właściciel posesji dostanie pismo z prośbą o złożenie oświadczeń w zakresie wymienionych wyżej nieprawidłowości lub ich niezwłocznego usunięcia z określeniem terminu .

Likwidacja podłączeń polega na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu zgody właściciela tej sieci). Po uregulowaniu spływu przeprowadzone  zostanie ponowne „zadymianie”, które potwierdzi  usunięcie nieprawidłowości.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nieprzestrzeganie  zakazu jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych. Z poważaniem Anna Borkowska – Prezes Zarządu.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2023 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl