Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Akty prawne

 1. Uchwała Nr XXXIV/253/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży
 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
 11. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl