Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Odbiór ścieków

Gospodarka ściekowa- oczyszczalnie ścieków

W gminie Brudzeń Duży  funkcjonuje system odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oparty na następujących obiektach:

Są to:

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Siecieniu

Oczyszczalnia ścieków  w m. Siecień zlokalizowana jest na dz. Nr.ewid.419/2 stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży.

Podstawowe obiekty technologiczne na terenie oczyszczalni ścieków stanowią:

 • Pompownia ścieków – obiekt w formie podziemnej studni z tworzyw sztucznych, wyposażony  w 2 pompy zatapialne do ścieków, pracujące naprzemiennie.

Wyposażenie zbiornika stanowią dwie pompy zatapialne do ścieków, włączone w układ sterowania automatycznego i tłoczące ścieki do poszczególnych reaktorów.

 • Budynek oczyszczalni ścieków
  • budynek mieści następujące pomieszczenia technologiczne: kraty workowe, sterownię z szafą sterowniczą, kompresorem sterowania pneumatycznego i rozdzielnią elektryczną,
  • pomieszczenia reaktorów mieszczące następujące urządzenia technologiczne: zbiorniki reaktorów SBR, zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu i dmuchawy napowietrzania SBR i STO,
  • pomieszczenia odwadniania osadu mieszczące urządzenia Draimad
 • Wiata na osad plac o nawierzchni betonowej przeznaczony do okresowego składowania osadu odwodnionego.
 • Budynek agregatu prądotwórczego

Teren oczyszczalni ścieków jest  ogrodzony, wzdłuż ogrodzenia obsadzony zielenią, wolne przestrzenie obsiane trawą.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są kanałem grawitacyjnym Ø200PCV z wylotem ścieków oczyszczonych do odbiornika na rzędnej 96,83 m n.p.m., naturalnego cieku wodnego bez nazwy, bezpośredni, prawobrzeżny dopływ rzeki Wisły.

Ilości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do cieku wodnego nie mogą przekraczać:

 • Odpływ ścieków Qdśr = 80,0 m3/d
 • Odpływ ścieków Qmaxd = 100,0 m3/d
 • Odpływ ścieków Qmaxrok = 36500,0 m3/d

Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, wprowadzanych do odbiornika nie mogą przekraczać:

 • BZT5      –40,0 mgO2/l
 • ChZTcr-  150,0 mgO2/l
 • Zawiesina og. – 50,0 mg/l

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Bądkowie Kościelnym

Oczyszczalnia ścieków w Bądkowie Kościelnym zlokalizowana jest na działce nr 152/1, będącą własnością Gminy Brudzeń Duży.

Powierzchnia oczyszczalni wynosi 0,508 ha, teren oczyszczalni otoczony jest łąkami i lasami.

Do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki komunalne z miejscowości Brudzeń Duży oraz Bądkowo Kościelne.

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków typu BIO C 150 obejmuje następujące obiekty i urządzenia techniczne i technologiczne.

 1. Krata koszowa
 2. Pompownia ścieków surowych ogólnych
 3. Stanowisko pomiarowe ścieków ogólnych
 4. Reaktor mechaniczno-biologiczny
 5. Pomieszczenie dmuchaw
 6. Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego
 7. Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego
 8. Stanowisko mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego
 9. Budynek socjalno-techniczny
 10. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika
 11. Płyta odkładacza osadów odwodnionych
 12. Separator  piasku

Oczyszczone ścieki odpływają grawitacyjnie  do wylotu ścieków oczyszczonych i dalej do odbiornika- do rz. Skrwy Prawej w 27+610 km rzeki.

Ilości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do cieku wodnego nie mogą przekraczać:

 • Odpływ ścieków Qdśr = 150,0 m3/d
 • Odpływ ścieków Qmaxd = 179,0 m3/d
 • Odpływ ścieków Qmaxrok = 6 5335 m3/d

Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, wprowadzanych do odbiornika nie mogą przekraczać:

 • BZT5      –40,0 mgO2/l
 • ChZTcr-  150,0 mgO2/l
 • Zawiesina og. – 50,0 mg/l

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl