Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, którzy działają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o status osoby fizycznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. z siedzibą w Brudzeniu (adres: 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9).
 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: 24 360 47 80 , lub drogą mailową na adres: bok@gpkbrudzen.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mkadministrators.pl
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów handlowych, obsługi zlecenia oraz w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy lub zlecenia.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia,
  • na podstawie przesłanki  art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikający z realizacji przedmiotowej umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (prowadzenie korespondencji, nawiązywanie relacji handlowych, współpraca z kontrahentami, dochodzenie roszczeń).
 6. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
  • podmioty świadczące usługi finansowo – księgowe,
  • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,
  • podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,
  • firmy świadczące usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
  • firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.:  do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz przez okres 6 lat po zakończeniu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) oraz Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.),
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Powyższe kwestie zostały uregulowane przepisami prawa tj. art. 117-125 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 10. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy, realizacji zawartej umowy, złożonego zamówienia.
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, którzy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, działają jako reprezentanci osób prawnych oraz dla osób wyznaczonych do realizacji umowy

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. z siedzibą w Brudzeniu (adres: 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9).
 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: 24 360 47 80 , lub drogą mailową na adres: bok@gpkbrudzen.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mkadministrators.pl
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgodnego z przepisami prawa zawarcia umowy, jej prawidłowej realizacji oraz w celu prowadzenia działań zmierzających do jej zawarcia.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail osób fizycznych reprezentujących osobę prawną, osób fizycznych wyznaczonych do realizacji zawartej umowy oraz pozostałe dane wynikające z rejestru publicznego KRS, celem potwierdzenia zasadności i legalności reprezentacji osoby prawnej.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (nawiązanie relacji handlowych w tym proces negocjacji, prowadzenie korespondencji, zapewnienie legalności zawarcia umowy handlowej i jej realizacji),
  • na podstawie przesłanki  art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z realizacji przedmiotowej umowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 7. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
  • podmioty świadczące usługi finansowo – księgowe, doradcze i prawnicze,
  • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,
  • podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,
  • firmy świadczące usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
  • firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 8. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.:  do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz przez okres 6 lat po zakończeniu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) oraz Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.),
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Powyższe kwestie zostały uregulowane przepisami prawa tj. art. 117-125 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 9. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 11. Państwa dane zostały pozyskane z jawnych rejestrów publicznych tj. KRS oraz bezpośrednio od osób wyznaczonych do kontaktu przez osobę prawną, którą Państwo reprezentujecie.
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych – odbiorców usług w związku
z prowadzoną działalnością przez Spółkę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. z siedzibą w Brudzeniu (adres: 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9).
 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: 24 360 47 80 , lub drogą mailową na adres: bok@gpkbrudzen.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mkadministrators.pl
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ są niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy, obsługi zlecenia, wniosku oraz w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy lub zlecenia.
  • na podstawie przesłanki  art. 6 ust 1 lit. „e” RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.), Uchwała nr XXXIV/253/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz przepisy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, podane dane osobowe będą przetwarzane, w celu:
   • świadczenia usług wynikających z podanych wyżej przepisów prawa,
   • należytego wypełniania zadań wynikających z podanych wyżej przepisów prawa,
   • realizacji zadań podatkowo – rachunkowych.
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • obsługi składanych reklamacji lub innych zgłoszeń związanych z realizacją zawartej umowy w tym prowadzenia,
   • prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę,
   • ustalenia, dochodzenia roszczeń, obrona praw lub roszczeń w związku z prowadzoną działalnością przez Spółkę,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO, podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (dot. danych kontaktowych tj.: nr tel. oraz adres email) w celu usprawnienia kontaktu z wnioskodawcą.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
  • podmioty świadczące usługi finansowo – księgowe,
  • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,
  • podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,
  • firmy świadczące usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
  • firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
 6. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny tj. zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym dla prowadzonej działalności przez Spółkę oraz w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
 7. W przypadku danych pozyskanych od Państwa na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu oraz do momentu wycofania zgody przez Państwa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych w sytuacjach określonych przepisami prawa,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane, w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Administratora, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw.
 9. Posiada Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 10. Podanie danych osobowych przez Państwa jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zawartej umowy, obsługi zlecenia, wniosku, zgłoszonej reklamacji lub prowadzenia korespondencji w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl