Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Cenniki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. informuje odbiorców, że Decyzją nr WA.RZT.70.289.2021/7 ( link do strony: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-289-2021-7-z-dn-14-01-2022-r.html ) z dnia 14.01.2022 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży, Gminy Tłuchowo w wydzielonym obszarze tj. miejscowości Tłuchowo i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w wydzielonym obszarze tj. miejscowości Michałkowo i Ruszkowo na okres 3 lat.

W związku z powyższym ceny usług dla odbiorców przedstawiają się następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 03 lutego 2022 r.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. od 03.02.2022 r. do 02.02.2023 r.

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. od 03.02.2023 r. do 02.02.2024 r.

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. od 03.02.2024 r. do 02.02.2025 r.

1. Grupa 1 Gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno – bytowe. Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy – 2 miesiące. Cena wody (zł/m3) 3,61 3,64 3,69
Stawka opłaty abonamentowej (zł/2 miesiące/odb.) 5,34 5,38 5,44
2. Grupa 2 Przedsiębiorcy wykorzystujący wodę do celów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej i podmioty inne niż gospodarstwa domowe, nie prowadzące działalności
gospodarczej, tj.: jednostki strefy budżetowej, kościoły, stowarzyszenia itp. Rozliczenie na podstawie odczytu z wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy – 2 miesiące.
Cena wody (zł/m3) 3,70 3,74 3,79
Stawka opłaty abonamentowej (zł/2 miesiące/odb.) 5,34 5,38 5,44
3. Grupa 3 Gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno – bytowe. Rozliczani w oparciu o przeciętne norm zużycia wody. Okres rozliczeniowy – 2 miesiące. Cena wody (zł/m3) 3,61 3,64 3,69
Stawka opłaty abonamentowej (zł/2 miesiące/odb.) 4,16 4,19 4,23
4. Grupa 4 Cele ppoż. wynikające z art. 22 ustawy. Odbiorca gmina, rozliczana na podstawie informacji od jednostek straży pożarnej. Okres rozliczeniowy – 6 miesiące. Cena wody (zł/m3) 3,62 3,65 3,70
Stawka opłaty abonamentowej (zł/2 miesiące/odb.) 5,35 5,39 5,45

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 03 lutego 2022 r.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. od 03.02.2022 r. do 02.02.2023 r.

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. od 03.02.2023 r. do 02.02.2024 r.

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

tj. od 03.02.2024 r. do 02.02.2025 r.

1. Grupa 1 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza. Okres rozliczeniowy 2 – miesiące. Cena ścieków (zł/m3) 7,09 7,09 7,09
Stawka opłaty abonamentowej (zł/2 miesiące/odb.) 4,32 4,39 4,47
2. Grupa 2 Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki komunalne, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego,
a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest
o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza. Okres rozliczeniowy 2 – miesiące.
Cena ścieków (zł/m3) 7,21 7,21 7,21
Stawka opłaty abonamentowej (zł/2 miesiące/odb.) 4,32 4,39 4,47
3. Grupa 3 Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego,
a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest
o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza. Okres rozliczeniowy 2 – miesiące.
Cena ścieków (zł/m3) 7,21 7,21 7,21
Stawka opłaty abonamentowej (zł/2 miesiące/odb.) 4,32 4,39 4,47

Cennik usług dodatkowych zleconych przez Klienta
świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.
wprowadzony do stosowania z dniem 01.01.2023r
Zarządzeniem nr 10/2022 Prezesa Zarządu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Lp. Nazwa usługi Cena netto (zł) Obowiązująca stawka VAT Cena brutto (zł)

1

Ponowne oplombowanie wodomierza po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby z winy usługobiorcy 60 zł 23% 73,80 zł
2 Wymiana wodomierza – uszkodzonego z winy odbiorcy 80 zł + koszt wodomierza 23% 98,40 zł + koszt wodomierza
3 Wymiana wodomierza ogrodowego na zlecenie odbiorcy ( zlecenie dotyczy wymiany wyłącznie wodomierza ogrodowego) 90 zł + koszt wodomierza 23% 110,70 zł + koszt wodomierza
4 Wymiana wodomierza ogrodowego na zlecenie odbiorcy ( jako dodatkowo przy okazji wymiany innych wodomierzy w lokalizacji usługobiorcy) 40 zł + koszt wodomierza 23% 49,20 zł + koszt wodomierza
5 Odbiór techniczny wodomierza ogrodowego – podlicznika + zaplombowanie 150 zł 23% 184,50 zł
6 Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza*)**) 120 zł + opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar 23% 147,60 zł + opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar
*)jeżeli ekspertyza wodomierza potwierdzi zasadność reklamacji pomiaru, wówczas Klient nie ponosi kosztów ekspertyzy
**) Uwaga! Opłata Głównego Urzędu Miar za ekspertyzę jest uzależniona od średnicy i konstrukcji wodomierza
7 Zamknięcie/otwarcie przyłącza wod-kan na wniosek odbiorcy usług 250 zł 23% 307,50zł
8 Udostępnienie punktu poboru wody 180 zł + zł/m3 pobranej wody 23% i 8% 221,40 zł + ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza x cena wody + podatek VAT (8%)
9 Usługi nie wymienione w tabeli będą kalkulowane indywidualnie

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl