Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Dostawa wody

Instalacja wodomierza – niezbędne wymagania

1. Miejsce wbudowania wodomierzy w mieszkaniu.

 • Miejsce wbudowania wodomierza w mieszkaniu powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz wygodne do odczytu jego wskazań.
 • Wodomierze mieszkaniowe nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego.
 • Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%. 

2. Warunki i sposób wbudowania wodomierzy w mieszkaniach:

 • Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.
 • Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.
 • Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu wodą oraz uniemożliwiając gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 • W przewodzie ciepłej wody, w którym wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody.
 • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż:
  • przed wodomierzem, 5 x Dr (Dr – średnica przewodu-rury);
  • za wodomierzem, 3 x Dr (Dr – średnica przewodu-rury);
   liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego.
 • Sposób mocowania przewodów, przed i za wodomierzem powinien wyeliminować możliwość przenoszenia się na wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów, które mogą występować w instalacji.
 • Tarcza liczydła wodomierza powinna być usytuowana w takim położeniu, aby odczyt mógł się dokonywać bez utrudnień (bez stosowania dodatkowych urządzeń lub narzędzi).
 • Wodomierz powinien być zamontowany w pozycji pracy zgodnej z oznakowaniem podanym na tarczy przez producenta ( litera H – oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie, V – oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie).

3. Miejsce wbudowania wodomierzy w budynkach niemieszkalnych i studniach wodomierzowych.

Wodomierz należy wbudować do instalacji wodociągowej łącznie z odpowiednią armaturą, tworzącą razem zestaw wodomierzowy, zgodnie z wymaganiami PN-ISO 4064-2 Ad1 i PN-B-10720. Przy zabudowie wodomierzy domowych należy kierować się, co najmniej następującymi wymaganiami:

 • Zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony w budynku w miejscu wyodrębnionym z pomieszczenia gospodarczo-użytkowego, w którym chroniony by był przed mrozem oraz zabezpieczony od wpływów instalacji gazowej i elektrycznej.
 • W przypadku braku takiego miejsca, np. gdy budynek nie posiada piwnicy, nie ma możliwości technicznych na wydzielenie stosownego miejsca lub, gdy trwają dopiero prace budowlane dopuszcza się instalację wodomierza w studzience wodomierzowej poza budynkiem (wtedy zestaw powinien być zamontowany odpowiednio wysoko nad dnem studzienki, która wyposażona być powinna w osadnik lub odprowadzenie wody zabezpieczające go przed zalaniem). Obecnie zalecane są specjalne mrozoodporne studzienki wodomierzowe.  Za odpowiednią głębokość wbudowania a następnie za gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji i zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed zamarznięciem w studzience odpowiada jej użytkownik – odbiorca wody. 

4. Warunki i sposób wbudowania  wodomierzy w budynkach niemieszkalnych i studniach wodomierzowych.

 • Przewody wodociągowe powinny być ukształtowane w taki sposób, aby następowało całkowite ich wypełnienie wodą bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej.
 • Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby żaden element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod naporem uderzenia wodnego.
 • Przed i za wodomierzem powinna być zainstalowana armatura odcinająca pełno przelotowa (zawory lub zasuwy).
 • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż:
  • przed wodomierzem, 5 x Dr (Dr – średnica przewodu-rury);
  • za wodomierzem, 3 x Dr (Dr – średnica przewodu-rury);
   liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego. 
 • Przed i za wodomierzem nie dopuszcza się nagłych zmian przekroju przewodu wodociągowego.
 • W przypadku wbudowania wodomierzy przeznaczonych do poziomego instalowania odcinki przewodu powinny być usytuowane w poziomie.
 • Sposób wbudowania zestawu wodomierzowego w instalację powinien uniemożliwiać pobór wody przed wodomierzem.
 • Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody (strzałką).
 • Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące zarówno od instalacji jak i armatury wodomierzowej.
 • W instalacji ciepłej lub gorącej wody, w którą wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody – Norma PN – 98/B-01706 pkt. 2.2.2.
Ogólne warunki użytkowania wodomierzy

1. Użytkowanie wodomierza.

 • W trakcie eksploatacji wodomierza zawory odcinające umieszczone przed i za wodomierzem powinny być całkowicie otwarte.
 • Podczas użytkowania wodomierz powinien być całkowicie napełniony wodą.
 • Podczas eksploatacji wodomierza, niedopuszczalne są uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz wibracje, mające bezpośredni wpływ na stabilność charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.
 • Podczas użytkowania należy sprawdzać czy rzeczywiste warunki eksploatacji odpowiadają przeznaczeniu wodomierza szczególnie pod względem dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływów.

2. Przeglądy, konserwacja i naprawy.

 • Wodomierz jest urządzeniem mierniczym i może zmienić podczas eksploatacji swe parametry pomiarowe. Pogarszanie tych właściwości jest na ogół wynikiem agresywnego działania wody (tworzą się osady związków: wapnia, żelaza, manganu) powodujące zużycie się części mechanicznych w wodomierzu.
 • W trakcie użytkowania wodomierza należy dokonywać okresowych przeglądów technicznych polegających na:
  • sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowego nie ma przecieków,
  • sprawdzeniu, czy po otwarciu zaworów odcinających obracają się wskazówki liczydła wodomierza,
  • oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza,
  • sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i zabezpieczających (użytkownika).
 • Cykliczność odczytów inkasenckich ustala instytucja odpowiedzialna za eksploatację instalacji wodociągowej- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. ( odczyty wodomierzy dokonuje się średnio raz na dwa miesiące).
 • W systemie rozliczeń zużycia wody podstawą do rozliczeń z dostawcą wody są wskazania wodomierza domowego.
Ekspertyza wodomierza

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek – zlecenie dokonania urzędowego sprawdzenia (ekspertyzy) wodomierza. Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany i wymieniany na inny przez monterów Spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar. Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Po wykonaniu powyższych czynności Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia. Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający).

W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, koszty badania ponosi Spółka oraz koryguje należność za ostatni okres obrachunkowy poprzedzający złożenie wniosku przez Odbiorcę o sprawdzenie wodomierza głównego. Korekta należności ustalana będzie w drodze wzajemnych negocjacji.

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza można przesłać:

 • mailowo na adres e-mail: bok@gpkbrudzen.pl,
 • listownie na adres spółki,
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w siedzibie spółki.

UWAGA! JEŚLI WYNIK EKSPERTYZY WODOMIERZA WYKAŻE PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA, KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM EKSPERTYZY POKRYWA KLIENT (WNIOSKODAWCA).

Wodomierz do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej

Wodomierz do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik wody ogrodowej)

Urządzenia pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków są bardzo rzadko stosowane ze względu na ich cenę i specyfikę montażu, co powoduje, że ilość  odprowadzonych ścieków określana jest na podstawie ilości pobranej wody. Czasami część pobranej wody jest zużywana bezpowrotnie (np. w procesie technologicznym, do podlewania ogrodów, itp.), czyli nie jest odprowadzana jako ścieki do kanalizacji.

Opłaty za ilości odprowadzonych ścieków, można pomniejszyć o ilość bezpowrotnie zużytej wody, ale tylko wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie podlicznika wody ogrodowej zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

 • W tym celu  dostawca  ścieków -występuje z wnioskiem o warunki techniczne na montaż podlicznika do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji są następujące:

 • Należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.
 • Wodomierz o średnicy 15 lub 20 mm powinien być przystosowany do zdalnego odczytu jego wskazań (producent – DIEHL METERING).
 • Zestaw wodomierzowy zamontowany na instalacji wewnętrznej powinien zawierać:
 • Wodomierz
 • Zawór przed i za wodomierzem
 • Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA lub EB wg PN-EN 1717:2003
 • Wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na instalacji za wodomierzem głównym.
 • Na odcinku pomiędzy zestawem wodomierzowym a punktem poboru wody do podlewania terenów zielonych nie może być zamontowana żadna kształtka umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody.
 • Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.
 • Wykonanie prac instalacyjnych należy zgłosić do odbioru w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Brudzeń Duży Sp. z o.o.
 • Zaplombowanie i wprowadzenie do ewidencji wodomierza dodatkowego nastąpi po dokonaniu jego odbioru wraz z całością instalacji.

ZASADY ROZLICZANIA WODOMIERZA ZAINSTALOWANEGO JAKO PODLICZNIK:

 • Rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik:
 • Utrzymanie terenów zielonych w okresie kwiecień-wrzesień,
 • Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią podstawę rozliczenia za wodę tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę, ważną cechę legalizacyjną.
 • Rozliczenie za wodę i ścieki nastąpi:
 • Za wodę zużytą bezpowrotnie – na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik,
 • Za wodę i ścieki na cele bytowe – na  podstawie wskazań wodomierza głównego po odjęciu wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik.
 • GPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem.
 • Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odprowadzającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik nastąpi w przypadku:
 • Stwierdzenia poboru wodyna cele inne niż określone w warunkach,
 • Uszkodzenia wodomierza, plomb lub cech legalizacyjnych,
 • Dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.

UWAGA!!!
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania, zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza – podlicznika (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

SCHEMAT MONTAŻU PODLICZNIKA DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYWANEJ

Prawidłowy montaż podlicznika
Ujęcia i stacje uzdatniania

 W gminie Brudzeń Duży  funkcjonuje system zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem ujęć wód z poziomów czwartorzędowych.

Są to:

 • Ujęcie wody w Brudzeniu Dużym wraz ze stacją uzdatniania
 • Ujęcie wody w Siecieniu wraz ze stacją uzdatniania
 • Ujęcie wody w Karwosiekach Cholewicach wraz ze stacja uzdatniania

Charakterystyka poszczególnych obiektów

Ujęcie wód w Brudzeniu Dużym wraz ze stacją uzdatniania

Ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni głębinowych nr 3 i 4A zlokalizowanych na działce  o nr ewidencyjnych 175/5 w  miejscowości Brudzeń Duży. Studnia nr 3 wykonana została w 1998, jej głębokość wynosi 54m. Studnia nr 4A wybudowana została w 2010r o głębokości 54m.

Ujmowana woda poddawana jest procesowi uzdatniania mającemu na celu  usunięcie związków żelaza oraz manganu powszechnie występujących w czwartorzędowych poziomach wodonośnych. Następnie uzdatniona woda   jest doprowadzana wodociągiem do nieruchomości położonych w miejscowościach: Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Bądkowo Kościelne, Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Rumunki, Winnica, Cegielnia, Turza Mała, Kłobukowo Patrze, Turza Wielka, Izabelin, Wincentowo, Strupczewo, Sobowo, Główina,  Parzeń Janówek.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia dla studni nr 3 i  4A wynoszą  64,0 m3/h. Roczna wielkość produkcji wody na SUW Brudzeń Duży  wynosi ok. 106 000 m3,  natomiast średni pobór wody na dobę  z tego  ujęcia wynosi ok. 290 m3.

W roku 2021r dokonano modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Brudzeniu .  Zakres modernizacji obejmował: budowę nowej studni głębinowej nr 5 o głębokości 50m i wydajności pompy 30 m3/h wraz  z układem pompowym, obudową, zasilaniem energetycznym , sterowaniem i niezbędną aparaturą. Zakupione zostały dwa zbiorniki retencyjne o poj. 150 m3 każdy. W  roku 2022 wykonane zostaną prace remontowe polegające na dociepleniu ścian, wymianie poszycia dachowego na budynku hali technologicznej SUW, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej . Stacja wzbogaci się również o nowe ogrodzenie.

Ujęcie wód w Siecieniu  wraz ze stacją uzdatniania

Ujęcie wód podziemnych w SUW Siecień składa się z dwóch podziemnych studni głębinowych nr 3 i 4 zlokalizowanych na działce o nr ewid.216/11. Studnia nr 3  wykonana została w 2006r i ma głębokość 55m, wydajność 30 m3/h. Studnia nr 4 wykonana została w 2015r i  ma głębokość 57 m, wydajność 48 m3/h.. Woda dostarczana jest siecią wodociągową do nieruchomości położonych w miejscowościach: Gorzechowo, Lasotki, Radotki, Biskupice, Cierszewo, Murzynowo, Rembielin, Rokicie, Siecień Rumunki, Siecień, Uniejewo, Więcławice, Robertowo, Żerniki, Myśliborzyce.

Pobierana woda w stanie pierwotnym ze względu na swoją jakość poddawana jest uzdatnianiu w zakresie redukcji manganu i żelaza, które realizowane jest w stacji uzdatniania wody. Uzdatniona woda spełniająca wymagania wody przeznaczonej do spożycia magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych o poj. 150m3 i 50 m3 .

Roczna wielkość produkcji wody wynosi ok.187 000 m3 , natomiast średni pobór wody na dobę wynosi 513 m3

Ujęcie wód w Karwosiekach Cholewicach wraz ze stacją uzdatniania

Ujęcie wód podziemnych w SUW Karwosieki Cholewice składa się z czterech podziemnych studni głębinowych nr 1, 2, 3,  i 4 zlokalizowanych na terenie stacji uzdatniania wody w Karwosiekach Cholewicach na potrzeby wodociągu zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Karwosieki Cholewice, Karwosieki Noskowice, Nowe Karwosieki, Łukoszyno Borki, Bądkowo Rochny, Bądkowo Podlasie, Zdziembórz, Janoszyce, Krzyżanowo, Parzeń, Suchodół, Sikórz i Łukoszyn(gmina Mochowo). 

 1. Studnia nr 1  wykonana została w 1985r i ma głębokość 64m, wydajność 66 m3/h
 2. Studnia nr 2 wykonana została w 1993r i  ma głębokość 56 m, wydajność 60 m3/h.
 3. Studnia nr 3 wykonana została w 2004r i  ma głębokość 54m, wydajność 47,8 m3/h.
 4. Studnia nr 4 wykonana została w 2009r i ma głębokość 54m, wydajność 54 m3/h.

Woda podziemna pobierana jest ze studni przez  pompy głębinowe i  jest tłoczona do urządzeń stacji uzdatniania wody. Woda  ze względu na swoją jakość poddawana jest uzdatnianiu  w zakresie redukcji manganu i żelaza, które realizowane jest w stacji  uzdatniania wody. Uzdatniona woda spełniająca wymagania wody przeznaczonej do spożycia magazynowana jest w jednym zbiorniku retencyjnym o poj. 150m3..

Roczna wielkość produkcji wody wynosi ok.132 000 m3 , natomiast średni pobór wody na dobę wynosi 363 m3

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl