Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

O nas

W dniu 12 września 2019r na sesji uchwałą nr IX/65/19 Rady Gminy Brudzeń Duży zostało powołane Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Z majątku Gminy Brudzeń Duży został pokryty w całości kapitał zakładowy spółki a Gmina Brudzeń Duży stała się jedynym wspólnikiem Spółki obejmując 100% jej udziałów.

Szczegółowe zadania oraz zakres działania spółki określa Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spisany w dniu 10 stycznia 2020r w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 167/2020.

Siedzibą Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego od początku jego istnienia jest tzw. „Agronomówka” przy ul. Dobrzyńskiej 9, w Brudzeniu Dużym.

Spółka zatrudnia 8 osób, czterech konserwatorów, dwie inkasentki oraz dwie osoby zajmujące się obsługą klientów i obsługą administracyjną.

Przedmiotem działalności  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie:

 1. Poboru, uzdatniania  i dostarczania wody,
 2. Zarządzania, konserwacji i eksploatacji wodociągów oraz ujęć wody na terenie gminy  w szczególności:
 3. bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
 4. bieżące utrzymanie, remonty i konserwacje oraz zapewnienie stałej sprawności technicznej i    technologicznej urządzeń
 5. zapewnienie należytej  jakości dostarczanej wody,
 6. zawieranie umów na dostarczanie wody z odbiorcami, których nieruchomości zostały przyłączone do sieci wodociągowej,
 7. naliczanie i inkasowanie opłat za pobraną wodę,  
 8.  Eksploatacja kanalizacji , odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 9. bieżąca kontrola i obsługa urządzeń,
 10. bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja,
 11. zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
 12. bieżące odprowadzanie ścieków,
 13. przestrzeganie warunków wprowadzania ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,
 14. zawieranie umów na odbiór ścieków z osobami, których nieruchomości zostały przyłączone do sieci,
 15. naliczanie i inkasowanie opłat za odprowadzane ścieki.
 16. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 17. Wykonywanie innych zadań własnych gminy zleconych przez Wójta Gminy  Brudzeń Duży.

Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie umowy dzierżenia przekazującej Spółce urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne do władania w imieniu Gminy Brudzeń Duży.

Dzierżenie dotyczy:

Sieci wodociągowej znajdującej się na terenie gminy Brudzeń Duży zasilanej za pomocą Stacji Uzdatniania Wody w Siecieniu, Brudzeniu Dużym i Karwosiekach CholewicachSieci kanalizacji sanitarnej opartej o oczyszczalnie ścieków w Bądkowie Kościelnym, Siecieniu  oraz przepompownię ścieków PS1 i PS2 w  Siecieniu.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl